Това е предварителна карта на сумата от одобрените евро-проекти по общини в България. София е жълта, защото има десетки пъти повече проекти от всички останали. В бяло са регионите без известни одобрени проекти. По-червените имат по-малко спечелени бюджети. Зелените - повече. Скалата не е линейна, а квардратична. Данните са нормализирани спрямо населението на региона. Не са включени проектите на областно ниво.

Това е само демонстрация на картата, с която тествам как ще изглеждат ранните в този формат. Следващата стъпка е да нормализирам данните по икономическа активност или население и да свържа тази карта с графиките за европроектите, които направих преди.

  1. Покажи разпределението на населението (преброяване 2011 г.)
  2. Покажи абсолютни бюджети на одобрени проекти само в общини
  3. Покажи абсолютни бюджети на одобрени проекти на областно ниво
  4. Покажи абсолютни бюджети в общините + разпределени поравно суми от областни проекти
  5. Покажи одобрени суми на глава от населението само от проекти в общините
  6. Покажи одобрени суми на глава от населението от проекти в общините + разпределените на областно ниво